Конкурс за Началници на отделения и Главна медицинска сестра от 14.12.2021 година

МБАЛ Княгиня Клементина – София ЕАД  обявява конкурс

с прием на документи за срок 30 календарни дни от датата на публикуване обявата

за конкурса,  до 14.01.2022 г. включително, на основание чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, Раздел IV от Глава V от КТ и чл.6, чл. 20, ал.3 и чл.27, ал.1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния трудов ред, за следните  Конкурсни длъжности:

 1. Началник на Клинична лаборатория ;
 2. Началник на Микробиологична лаборатория;
 3. Началник на Лаборатория по трансфузионна хематология;
 4. Началник на отделение по Клинична патология;
 5. Началник на отделение по Образна диагностика;
 6. Началник на отделение по Гастроентерология;
 7. Началник на отделение по Ендокринология;
 8. Началник на отделение по Пулмология;
 9. Началник на отделение по Вътрешни болести;
 10. Началник на отделение по Педиатрия;
 11. Началник на отделение по Физикална и рехаб. медицина;
 12. Началник на отделение по Хемодиализа;
 13. Началник на отделение по Кардиология с легла за интенз. лечение;
 14. Началник на отделение по УНГ;
 15. Началник на отделение по Очни болести;
 16. Началник на отделение по Гинекология;
 17. Началник на Първо хирургично отделение;
 18. Началник на Второ хирургично отделение;
 19. Началник на отделение по Урология;
 20. Началник на ОАИЛ;
 21. Главна медицинска сестра

                      Място на работа: МБАЛ Княгиня Клементина – София ЕАД , бул.”Столетов“№ 67 А

             Характер на работата: Организационна, диагностична и лечебна дейност, съгласно нормативните актове в хуманната медицина и Правилника за устройството, дейността и вътрешния трудов ред на МБАЛ Княгиня Клементина – София ЕАД.

            Вид на договора – срочен за три години.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 • За длъжност Началник на отделение
 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;
 2. Медицинска специалност по профила на отделението, за което кандидатства;
 3. Трудов стаж минимум 5 години в лечебно заведение за болнична помощ по профила на отделението, за което кандидатства;
 4. Квалификация по здравен мениджмънт;
 5. 5. Да не е осъждан за престъпление от общ характер;
 6. Да е член на Български лекарски съюз;
 • За длъжност  Главна медицинска сестра

1.Специалност “Медицинска сестра” с образователна степен „специалист”,”бакалавър”, „висше” или  „полувисше”;

 1. Магистър по специалност „Управление на здравните грижи”;
 2. Трудов стаж минимум 5 години в лечебно заведение за болнична помощ като старша медицинска сестра на отделение;
 3. 4. Да не е осъждан за престъпление от общ характер;
 4. Да е член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

         ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 Допуск за съответствие на внесените документи от кандидатите, спрямо обявените изисквания за участие в конкунрса.

 1. За длъжност Началник на отделение – Оценка на писмен проект по тема “Развитие и управление на болничното отделение за срок от 3 години. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейност”.
 2. За длъжност Главна медицинска сестра – Оценка на писмен проект по тема “Управление, организация и анализ на здравните грижи за, срок от 3 години, в МБАЛ „Княгиня Клементина – София” ЕАД и насоки за развитието им”.
 3. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

ІV. Критерии за оценка и класиране на кандидатите

Оценка на писменния проект:

 Степен на реална приложимост на разработения проект;

 1. Съответствие на проекта с нормативната уредба;
 2. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването, с оглед мястото на отделението в лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване;

Оценка от събеседването:

 1. Обосновано представяне на целите и задачите на отделението;
 2. Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

Класиране на кандидатите:

Класират се кандидатите, получили средна-аритметична оценка за писмения проект и от проведеното събеседване – не по–ниска от мн.добър – 5.00.

 1. Необходими документи:
 2. Заявление за участие в конкурса, свободен текст, с посочен телефон за връзка, адрес по местоживеене и и-мейл за кореспонденция;
 3. Автобиография;
 4. За началник отделение – диплом за висше медицинско образование, диплом за придобита медицинска специалност, документ за научна степен /научно звание/, ако има такива, диплом за Здравен мениджмънт или удостоверение за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт 200 часа, или удостоверение за продължаващо обучение по Здравен мениджмънт към датата на кандидатстване, документи удостоверяващи притежавани допълнителни квалификации по профила на отделението, ако има такива;
 5. За главна медицинска сестра – диплом за специалност „Медицинска сестра”с образователна степен „специалист”, ”бакалавър”, „висше” или „полувисше” и диплом за придобита степен „магистър” по специалност „Управление на здравните грижи”;
 6. Извлечение от трудова книжка, издадено от текущата месторабота или заверено копие от трудова книжка, с оглед удостоверяване на изискванията за трудов стаж, необходим за заемане на съответната длъжност;
 7. Медицинско удостоверение за работа на кандидата – оригинал, издадено в едномесечния срок за приемане на документите за конкурса;
 8. Свидетелство за съдимост – оригинал, издадено в едномесечния срок за приемане на документите за конкурса;
 9. 8. Удостоверение за членство в БЛС/БАПЗГ , издадено в едномесечния срок за приемане на документите за конкурса;
 10. Писмен проект по посочената тема;
 1. Всички документи, от т.1 до т.8 включително, се поставят в запечатан плик с надпис ”Плик №1”;
 2. Писменият проект се поставя във втори запечатан плик с надпис „Плик №2”
 3. Двата плика – „Плик№1” и „Плик №2” са слагат в трети запечатан плик, с надпис на името на кандидата и мястото, за което кандидатства.
 4. Запечатаният плик се подава в деловодството на МБАЛ „Княгиня Клементина – София” ЕАД от 8,00 до 16,30 часа, в срок 30 календарни дни от датата на публикуване на заповедта за конкурса, считано до 14.01.2022 г. включително. Обявата е публикувана в сайта на МБАЛ „Княгиня Клементина – София ЕАД”и сайта на Столична община.

 

VІЗа изпълнение на настоящата заповед:

 Началник отдел “Човешки ресурси и СДК” да предостави заповедта за обявлението на конкурса, за публикауване в   сайта на МБАЛ „Княгиня Клементина – София ЕАД”.

 1. Длъжностна характеристика за съответната конкурсна длъжност да се предостави на разположение за всеки кандидат в отдел “Човешки ресурси и СДК”.
 2. Отдел “Човешки ресурси и СДК” съвместно с Отдел “Статистика” и отдел „Счетоводство” да разработи информация необходима за разработката на проекта – структура на болницата, численост на персонала за съответните отделения, статистическа информация за осъществената лечебна дейност, финансови резултати към 9-месечието на 2021г. за отделенията..
 3. След края на срока за кандидатстване, постъпилите в деловодството на болницата документи на кандидати, се предават по изготвен списък в отдел “Човешки ресурси и СДК”.
 4. Изпълнителния директор назначава Комисия за допуск по документи след изтичане на срока за подаване на документите. След провеждане на заседанието, в 3-дневен срок, Комисията изготвя Протокол, който се предоставя на Изпълнителния директор за утвърждаване.
 5. На недопуснатите кандидати се съобщават причините за отказа – писмено или по и-мейл.

7.На допуснатите кандидати  се съобща датата, часът и мястото за провеждане на конкурса  – писмено или по и-мейл.

 1. Изпълнителния директор назначава Комисия за провеждане на конкурса по обявения начин. След провеждането на конкурса, в 3-дневен срок, Комисията изготвя Протокол, който се предоставя на Изпълнителния директор за утвърждаване.

9.Резултатите от конкурса,на участвувалите в него кандидати, се съобщават писмено или по и-мейл.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на н-к отдел ЧРСДК г-жа Светлана Петрова.

Препис от заповедта да се връчи на н-к отдел “Човешки ресурси и СДК”, Главен счетоводител и н-к отдел ” Статистика” за изпълнение.

Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ” Княгиня Клементина „– София  ЕАД