На основание чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните заведения

На основание чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, Раздел IV от Глава V от КТ и чл.6, чл. 20, ал.3 и чл.27, ал.1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния трудов ред на МБАЛ Княгиня Клементина – София ЕАД, както и във връзка със заповед № 380/19.11.2021г.,

НАРЕЖДАМ:

На основание тежката епидемиологична обстановка, удължавам срока за прием  на документи по обявения конкурс за „Началник отделения” и „Главна медицинска сестра” на МБАЛ „Княгиня Клементина-София” ЕАД до 16:00 часа на 28 януари 2022г.