Обява за стажант-одитор

ОБЯВА за Стажант-одитор в звено „Вътрешен одит“ при „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ

Цел: Да подпомага лечебното заведение да постига целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление, осъществява и подпомага дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси. Стажант-одитора  да изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, нормативната уредба и вътрешните актове на Изпълнителния директор на „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ.

 1. Изисквания за заемане на длъжността „Стажант-одитор“:
 2. Специфични изисквания за заемане на длъжността съгласно нормативната уредба:

Да отговаря на изискванията на чл. 20 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, а именно:
а) Да е дееспособно лице;
б) Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
в) Да има завършено висше образование и придобита образователно- квалификационна степен “Бакалавър”;

г) професионален опит за длъжност „стажант-одитор“: не се изисква
д) Да има най-малко три години стаж в лечебно заведение.

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

а)Изготвяне и защитаване на писмена разработка на тема:” Концепция за организация и развитие на звено „Вътрешен одит“ в лечебно заведение”

б) Опит в познаването на организацията и структурата на лечебно заведение.
в) Добро познаване на законодателството, свързано с вътрешния одит и контрол и правилното му прилагане в съответната област;
г) Аналитична компетентност;
д) Умение за работа в екип;
е) Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

III. Необходими документи:

 

 1. Заявление за кандидатстване за съответната длъжност;
  2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС)
  3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен
 2. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
  6. Автобиография.
 3. Място на работа:

„ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ, бул. “Ген. Н. Столетов” 67 – А

VII. Срок и място за подаване на документите:

Краен срок за подаване на документите и писмената разработка е до 27.06.2019 г. включително. Документите се подават лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно в деловодството на лечебното заведение на етаж 1, всеки работен ден от 8.00 часа до 16.00 часа.
Документите се завеждат по реда на тяхното постъпване.

VIII. Начин на провеждане на конкурса:

 

Конкурса ще се проведе на 01.07.2019 г.

Кандидатите да се явят в 9.00 часа в Административния блок,1 етаж, пред кабинета на „Началник човешки ресурси” на „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ, бул. “Ген. Н. Столетов” 67 – А

 

Конкурса ще протече в следния ред:

 

 1. Защита на писмена разработка на тема” Концепция за организация и развитие на звено „Вътрешен одит“ в лечебно заведение” в 9.00 часа.

 

След като се съобщят оценките от писмената разработка кандидатите изкарали оценка по-висока от 4.50 при защита на писмената разработка ще се явят на интервю.

 

 1. Интервю с Комисията в 14.000 часа. с цел: проверка на комуникативните способности на кандидата, на способностите му за реакция и ориентация в определена ситуация, както и за вземане на решение, съобразно функциите на конкретната длъжност „Стажант-одитор”.

 

 Оценяването на резултатите от писмената част от конкурса се извършва от Комисия в състав:

 1. Председател: Ангел Мегдански – Ръководител ЗВО
 2. Член: Светлана Петрова- н-к „Човешки ресурси”
 3. Член: Диана Веселинова- Гл. Счетоводител


Оценяването на резултатите от писмената разработка и интервюто се извършва по шестстепенна скала, в която най-ниската оценка е двойка, а най-високата е шестица.

Общата оценка за писмената разработка и интервюто се образува като средноаритметично от оценките на всички членове на комисията. Окончателната оценка на всеки кандидат в конкурса се формира като средноаритметично от получените от него оценки на писмената разработка и интервюто.