В лабораторията се извършва:

– определяне на кръвните групи според Закона за кръвта

– имунохематологични проучвания на болни с обременена хемотрансфузионна анамнеза

– по-широко антигенно проучване/фенотипизиране/

– разширени тестове за съвместимост спрямо еритроцити

Лабораторията обслужва и съседните на нея болници – Профилирана болница”Йоан

Павел’,Областен онкологичен диспансер- София и Национална Транспортна Болница”Цар

Борис III .

Лабораторията работи по договор с НЗОК и по желание на пациентите срещу заплащане по

утвърден ценоразпис на болницата.

Началник лаборатория: д-р Даниела Миланова

Телефон: 02/ 92 68 167