Първа и Втора зала обслужва оперативна зона на Първо хирургично отделение. Трета и Шеста

оперативни зали обслужват оперативна зона на Второ хирургично отделение. Четвърта зала

обслужва Гинекологична клиника. Пета операционна зала обслужва Урологично отделение.

Залите разполагат с предоперационни и сервизни помещения, съблекални със санитарни

възли, помещения за стерилни материали със самостоятелна асансьорна връзка със

стерилизацията, лекарски кабинет, сестринска стая, четири складови помещения и стая за

отдих на операционните сестри. В операционният блок са налице отделни коридори и пътища

за разделяне на входящият поток, стерилни материали, персонал и пациенти и на изходящият

поток. В операционният блок работят десет поливалентни операционни сестри и акушерки с

висока професионална квалификация за извършване на лапароскопски операции,

миниинвазивна хирургия, жлъчночернодробна хирургия, обща коремна и онко-хирургия,

гинекологични оперативни интервенции и урологични интервенции.

Операционният блок разполага със съвременна апаратура: апарат за лигиране на хемороиди –

HALL DOPPLER, лапароскопска апаратура, апаратура за извършване на безкръвни урологични

интервенции, съвременен апарат за хистероскопии и гинекологични интервенции.

 

 

Отговорник операционен блок:

д-р Любомир Пенев

Старша сестра :

Лора Маринова

Телефон: 02/92 68 239 , 02/92 68 186 , 02/92 68 230