ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ обявява следните конкурси

ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД на основание чл. 68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл.90 и чл. 91 от КТ и чл.14 ал.3 от Правилника за устройството, обявява конкурс при следните условия:


I. Конкурсна длъжност

1. Началник на Клинична лаборатория ;

2. Началник на Микробиологична лаборатория;

3. Началник на Лаборатория по трансфузионна хематология;

4. Началник на отделение по Клинична патология;

5. Началник на отделение по Образна диагностика;

6. Началник на отделение по Гастроентерология;

7. Началник на отделение по Ендокринология;

8. Началник на отделение по Пулмология;

9. Началник на отделение по Вътрешни болести;

10. Началник на отделение по Педиатрия;

11. Началник на отделение по Физикална и рехаб. медицина;

12. Началник на отделение по Хемодиализа;

13. Началник на отделение по Кардиология с легла за интенз. лечение;

14. отделение по УНГ;

15. отделение по Очни болести;

16. отделение по Гинекология;

17. Първо хирургично отделение;

18. Второ хирургично отделение;

19. отделение по Урология;

20. ОАИЛ;


Място на работа:
 Пета МБАЛ – София ЕАД, бул.”Столетов“№ 67 А


Характер на работата:
 Организационна, диагностична и лечебна дейност, съгласно нормативните актове в хуманната медицина. Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Пета МБАЛ – София ЕАД.

Вид на договора – срочен за три години.


ІІ.Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина;

2. Медицинска специалност по профила на отделението;

3. Трудов стаж минимум 5 години в лечебно заведение за болнична помощ по профила на отделението;

4. Квалификация по здравен мениджмънт;

5. Да не е осъждан за престъпление от общ характер;

6. Да е член на Българския лекарски съюз;


ІІІ. Начин на провеждане на конкурса
:

1. Оценка на писмен проект по тема “Развитие и управление на болничното отделение. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейностт”.

2. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.


ІV.Критерии за оценка и класиране на кандидатите:

 Оценка на писменния проект:

1. Степен на реална приложимост на разработения проект;

2. Съответствие на проекта с нормативната уредба;

3. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването, с оглед мястото на отделението в лечено заведение в системата на общинското здравеопазване;

Оценка от събеседването:

1. Обосновано представяне на целите и задачите на отделението;

2. Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

Класиране на кандидатите:

Класират се кандидатите, получили средно-аритметична оценка
за писмения проект и от проведеното събеседване – не по–ниска от мн.добър – 4.50.

V. Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурса свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

2. Автобиография;

3. Диплом за висше образование, диплом за придобита медицинска специалност, документ за научна степен /научно звание/, ако има такива, диплом за Здравен мениджмънт или удостоверение за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт 200 часа, или удостоверение за продължаващо обучение по Здравен мениджмънт към датата на кандидатстване, документи удостоверяващи притежавани допълнителни квалификации по профила на отделението, ако има такива;

4. Удостоверение за трудов стаж или заверено копие от трудовата книжка с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност;

5. Медицинско удостоверение за работа;

6. Свидетелство за съдимост – оригинал;

7. Удостоверение за членство в БЛС.

8. Писмене проект по посочената тема в отделен запечатан плик;

Необходимата информация за разработка на проекта се получава при г-жа Светлана Петрова – началник на отдел „Човешки ресурси и СДК”


Документите се подават в деловодството на Пета МБАЛ-София ЕАД от 8,00 до 16,30 часа, в срок от 30 календарни дни, от датата на публикуване на обявата за конкурса.