Подкрепа за “Пета МБАЛ – София” ЕАД в борбата срещу COVID-19

Всеки, който желае да подкрепи “Пета МБАЛ – София” ЕАД в борбата срещу COVID-19 може да го направи по следния начин:
Дарителска сметка
IBAN – BG11SOMB91301027523002
BIG – SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА