Протокол за допускане на участие в конкурса за началници на отделения

УТВЪРДИЛ  д-р  БОРИЛ  ПЕТРОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ” Княгиня Клементина „– София  ЕАД

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 Днес 17.02.2022 г. комисия, назначена със Заповед № 49/16.02.2022г. по чл.93 от КТ за допускане на кандидатите до участие в конкурс за длъжност „Началник на отделение/лаборатория и Главна медицинска сестра” по Заповед № 380 от 19.11.2021 г., се събра и разгледа постъпилите документи.

Комисията установи, че няма подадени заявления за участие в конкурса за началник на следните отделения:

  1. Клинична лаборатория
  2. Лаборатория по трансфузионна хематология
  3. Образна диагностика
  4. Вътрешни болести
  5. Хемодиализа
  6. УНГ

След разглеждане на постъпилите заявления за участие в конкурса и съответствието на приложените документи с обявените изисквания, комисията предлага следното :

 І. ДОПУСКАТ СЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ/ЛАБОРАТОРИЯ, ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1 д-р Слави Иванов Филчев за н-к Педиатрия вх.№ 68/10.01.2022
2 д-р Костадин Крумов Зарков за н-к 1-во ХО вх.№ 74/10.01.2022
3 д-р Валентин Константинов Кърлев за н-к ОАИЛ вх.№ 80/11.01.2022
4 д-р Атанас Антонов Доков за н-к Урология вх.№ 92/11.01.2022
5 д-р Ивайло Николов Лефтеров за н-к Ендокринология вх.№ 107/12.01.2022
6 д-р Арман Варужан Тюрабян за н-к Гинекология вх.№ 130/13.01.2022
7 д-р Емилия Илиева Йонкова за н-к Микробиология вх.№ 133/14.01.2022
8 д-р Стефан Георгиев Стойчев за н-к Гастроентерология вх.№ 134/14.01.2022
9 доц. Цанко Николов Цанков за н-к 2-ро ХО вх.№ 139/14.01.2022
10 д-р Любомир Димитров Денчев за н-к Очни болести вх.№ 140/14.01.2022
11 д-р Олга Георгиева Богданова за н-к Кл.Патология вх.№ 191/21.01.2022
12 Пенка Рафаелова Христева за Главна мед.сестра вх.№ 233/26.01.2022
13 д-р Росен Йорданов Георгиев за н-к Пулмология вх.№ 242/27.01.2022
14 д-р Милен Георгиев Георгиев за н-к ОФРМ вх.№ 245/27.01.2022
15 д-р Венелин Николов Милушев за н-к ОФРМ вх.№ 246/27.01.2022
16 д-р Божидар Иванов Димов за н-к Кардиология вх.№ 254/28.01.2022

 

ІІ. НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

  1. Д-р Николина Русанова Христова-Маринова – вх.№ 255/28.01.2022г.  кандидатства за длъжност н-к отделение по Гастроентерология – няма представен документ или копие от трудова книжка, удостоверяващ 5/пет/  години трудов стаж в болнично отделение по Гастроентерология.
  2. Силвия Александрова Иванова – вх.№ 259/28.01.2022г. – кандидатства за длъжност Главна медицинска сестра – няма представено медицинско удостоверение, свидетелство за съдимост и необходимият 5/пет/-годишен трудов стаж като старша сестра на отделение в болница.

Председател:    Светлана Петрова – началник отдел „ЧРСДК”

Членове : 1. Боряна Ангелова – главен счетоводител

2 Десислава Петрова – юрист

3. Гергана Бъчварова – секретар на Изп.директор